Buckower Felder

 • 1 von 8
 • 2 von 8
 • 3 von 8
 • 4 von 8
 • 5 von 8
 • 6 von 8
 • 7 von 8
 • 8 von 8
Wettbewerb Buckower Felder
 • Modellmaßstab: M=1:500
 • Einsatzplatte: 600mm x 300mm
 • Modellausführung: gefrästes Furnier, Baukörper aus Ahorn, Bäume aus Schwammgummikugeln
Datum

Mai 2013

Materialien

Birnbaumfurnier, Ahorn